O ośrodku

Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio i Domu Młodzieży im. bł. Laury Vicuni, jest placówką opiekuńczo-wychowawczą łączącą zadania placówek typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, zapewniającą wychowankom całodobową opiekę.

Siedziba placówek mieści się w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 53.Organem prowadzącym dla Domu Młodzieży im. św. Dominika Savio i Domu Młodzieży im. bł. Laury Vicuni, jest Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria p.w. św. Wojciecha w Pile, ul. św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła.Nadzór w zakresie standardu opieki i wychowania w Domu Młodzieży im. św. Dominika Savio i Domu Młodzieży im. bł. Laury Vicuni, sprawuje Wojewoda Wielkopolski.Nadzór nad działalnością Domu Młodzieży im. św. Dominika Savio i Domu Młodzieży im. bł. Laury Vicuni, sprawuje Prezydent Miasta Poznania, przy pomocy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania oraz organ prowadzący, tj. Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria p.w. św. Wojciecha w Pile.

Do dnia 31 grudnia 2015 r. w placówce mogą być umieszczane dzieci powyżej 7. roku życia, natomiast od 1 stycznia 2016 r. powyżej 10. roku życia. Umieszczenie młodszych dzieci jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa. Podstawowym zadaniem placówki jest zapewnienie wychowankom całodobowej opieki oraz wychowania, poprzez realizację zadań przewidzianych dla placówki wielofunkcyjnej, a także całodobowe działania terapeutyczne, interwencyjne i socjalizacyjne skierowane na dziecko i rodzinę dziecka.

Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio zapewnia całodobową, okresową lub stałą opiekę i wychowanie oraz zaspokojenie potrzeb bytowych, rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych, a także korzystanie ze świadczeń zdrowotnych i kształcenia, stosownie do indywidualnych potrzeb dzieci, w ramach realizacji funkcji interwencyjnej i socjalizacyjnej.

Wychowanków kieruje do placówki Miasto Poznań przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, na podstawie postanowienia sądu.

Bez skierowania przyjmowane są do placówki w ramach interwencji dzieci:

  1. doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,
  2. na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszczane w trybie art. 12 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie.

Liczba miejsc w funkcjonujących formach opieki i wychowania jest ustalona przez organ prowadzący i Dyrektora Domu Młodzieży im. św. Dominika Savio i Domu Młodzieży im. bł. Laury Vicuni, w porozumieniu z Prezydentem Miasta Poznania.